AVÍS LEGAL | AVISO LEGAL

AVÍS LEGAL

CONDICIONS LEGALS

Qualsevol transmissió, distribució, reproducció o emmagatzematge, total o parcial, dels textos, de les imatges i de la resta de continguts inclosos en aquest web ha de comportar el previ i exprés consentiment per escrit de Club Natació Atlètic-Barceloneta. Queden expressament prohibides, en tots els casos, la reproducció, còpia, comunicació pública, distribució, manipulació, i qualsevol altra forma d'utilització, de tot o part d'aquest web o qualsevol dels seus continguts, sense la prèvia i expressa autorització per escrit de Club Natació Atlètic-Barceloneta. Aquest web pot contenir enllaços a pàgines externes de les quals Club Natació Atlètic-Barceloneta no es responsabilitza ni dels continguts ni de qualsevol altre aspecte relacionat amb aquests llocs. Club Natació Atlètic-Barceloneta pot modificar sense previ avís les característiques i les especificacions dels seus serveis, així com qualsevol altra informació aquí recollida, i no està subjecta a cap garantia de cap tipus. D’altra banda, Club Natació Atlètic-Barceloneta no és responsable de cap dany directe o indirecte que pugui ocasionar l’exactitud, veracitat o exhaustivitat de la informació, o l'ús que se'n pugui fer. L'accés a aquest web, no dota l'usuari de llicència o autorització per utilitzar, més enllà de l'ús estrictament personal, de cap contingut, informació o servei existent en el web ni sobre cap dret que hi estigui relacionat, especialment els de propietat intel·lectual i industrial.

PRIVADESA

Les dades facilitades pels usuaris podran quedar recollides en fitxers automatitzats, el responsable dels quals és Club Natació Atlètic-Barceloneta (Plaça de Mar, s/n 08003 Barcelona Tel. 932210010) amb el CIF: G60221041 i la finalitat dels quals és només de suport al client. Els interessats podran exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades, enviant una sol·licitud escrita i signada amb el nom, cognoms i DNI, amb les instruccions precises per a aquest efecte a l'adreça abans indicada o al correu electrònic cnab@cnab.cat. La tramesa dels formularis inclosos en el web implicarà el consentiment exprés de l'usuari per tal que Club Natació Atlètic-Barceloneta faci les cessions de les dades de caràcter personal de l'usuari a totes les persones que siguin necessàries per dur a terme les finalitats del fitxer automatitzat. Qualsevol informació, idea o material, de qualsevol tipus, que sigui remès a Club Natació Atlètic-Barceloneta per l'usuari serà considerat públic i no confidencial, i podrà ser utilitzat lliurement per Club Natació Atlètic-Barceloneta.

DRETS

El copyright i els drets sobre tot el contingut del web pertanyen a Club Natació Atlètic-Barceloneta.

BAIXA DE LA LLISTA DE CORREU ELECTRÒNIC

Si desitgeu donar-vos de baixa de la llista de correu electrònic, només n’heu de trametre un mail a cnab@cnab.cat i fer la sol·licitud de baixa de la llista de correu.

PROTECCIÓ DE DADES

DRETS D'ACCÉS (*)

Totes les persones que ho desitgin poden exercir el dret d’accés per saber quina informació, de caràcter personal, disposen els fitxers de Club Natació Atlètic-Barceloneta.

DRET DE RECTIFICACIÓ (*)

Totes les persones que ho desitgin poden exercir el dret de rectificació de les dades de caràcter personal que hi ha dipositades en els fitxers de Club Natació Atlètic-Barceloneta.

DRET A OPOSICIÓ (*)

Totes les persones que ho desitgin poden exercir el dret d’oposició de les dades de caràcter personal que hi ha dipositades en el fitxers de Club Natació Atlètic-Barceloneta.

DRET DE CANCEL·LACIÓ (*)

Totes les persones que ho desitgin poden exercir el dret de cancel·lació de les dades de caràcter personal que hi ha dipositades en els fitxers de Club Natació Atlètic-Barceloneta. 

(*) De conformitat amb els articles 15 i 16 de la Llei orgànica 15/1999, i els articles 50, 51, 88 i 95 del Reial decret 1720/2007, i d’acord amb els protocols d’actuació establerts.

***********************************************************************************************************************************************************************************************
***********************************************************************************************************************************************************************************************

AVISO LEGAL

CONDICIONES LEGALES

Cualquier transmisión, distribución, reproducción o almacenamiento, total o parcial, de los textos, de las imágenes y del resto de contenidos incluidos en esta web tiene que comportar el previo y expreso consentimiento por escrito de Club Natació Atlètic-Barceloneta. Quedan expresamente prohibidas, en todos los casos, la reproducción, copia, comunicación pública, distribución, manipulación, y cualquier otra forma de utilización, de todo o parte de esta web o cualquiera de sus contenidos, sin la previa y expresa autorización por escrito de Club Natació Atlètic-Barceloneta. Esta web puede contener enlaces a páginas externas de las cuales Club Natació Atlètic-Barceloneta no se responsabiliza ni de los contenidos ni de cualquiera otro aspecto relacionado con estos lugares. Club Natació Atlètic-Barceloneta puede modificar sin previo aviso las características y las especificaciones de sus servicios, así como cualquier otra información aquí recogida, y no está sujeto a ninguna garantía de ningún tipo. Por otro lado, Club Natació Atlètic-Barceloneta no es responsable de ningún daño directo o indirecto que pueda ocasionar la exactitud, veracidad o exhaustividad de la información, o el uso que se pueda hacer. El acceso a esta web, no dota al usuario de licencia o autorización para utilizar, más allá del uso estrictamente personal, de ningún contenido, información o servicio existente en la web ni sobre ningún derecho que esté relacionado, especialmente los de propiedad intelectual e industrial.

PRIVACIDAD

Los datos facilitados por los usuarios podrán quedar recogidos en ficheros automatizados, el responsable de los cuales es Club Natació Atlètic-Barceloneta (Plaza de Mar, s/n 08003 Barcelona Tel. 932210010) con el CIF: G60221041 y la finalidad de los cuales es sólo de apoyo al cliente. Los interesados podrán ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos, enviando una solicitud escrita y firmada con el nombre, apellidos y DNI, con las instrucciones precisas para este efecto a la dirección antes indicada o al correo electrónico cnab@cnab.cat. La remisión de los formularios incluidos en la web implicará el consentimiento expreso del usuario para que Club Natació Atlètic-Barceloneta haga las cesiones de los datos de carácter personal del usuario a todas las personas que sean necesarias para llevar a cabo las finalidades del fichero automatizado. Cualquier información, idea o material, de cualquier tipo, que sea remitido a Club Natació Atlètic-Barceloneta por el usuario será considerado público y no confidencial, y podrá ser utilizado libremente por Club Natació Atlètic-Barceloneta.

DRETS

El copyright y los derechos sobre todo el contenido de la web pertenecen a Club Natació Atlètic-Barceloneta.

BAJA DE LA LISTA DE CORREO ELECTRÓNICO

Si deseáis daros de baja de la lista de correo electrónico, solo tenéis que tramitar un mail a cnab@cnab.cat y hacer la solicitud de baja de la lista de correo.

 

PROTECCIÓN DE DATOS

DERECHO DE ACCESO (*)

Todas las personas que así lo deseen pueden ejercer el derecho de acceso para saber qué información, de carácter personal, disponen los ficheros de Club Natació Atlètic-Barceloneta.

DERECHO DE RECTIFICACIÓN (*)

Todas las personas que lo deseen pueden ejercer el derecho de rectificación de los datos de carácter personal que hay depositados en los ficheros de Club Natació Atlètic-Barceloneta.

DERECHO DE OPOSICIÓN (*)

Todas las personas que lo deseen pueden ejercer el derecho de oposición de los datos de carácter personal que hay depositados en los ficheros de Club Natació Atlètic-Barceloneta.

DERECHO DE CANCELACIÓN (*)

Todas las personas que lo deseen pueden ejercer el derecho de cancelación de los datos de carácter personal que hay depositados en los ficheros de Club Natació Atlètic-Barceloneta.

(*) De conformitat amb els articles 15 i 16 de la Llei orgànica 15/1999, i els articles 50, 51, 88 i 95 del Reial decret 1720/2007, i d’acord amb els protocols d’actuació establerts.