ASSEMBLEA ORDINÀRIA DE SOCIS

News

ASSEMBLEA ORDINÀRIA DE SOCIS

09/04/2018

Per la present es convoca als socis i sòcies de ple dret a l’Assemblea General Ordinària, que tindrà lloc el proper dijous 26 d’abril de 2018, a les 19:30 hores en primera convocatòria i a les 20:00 hores en segona convocatòria a la seu social del Club (Sala Alfons Cánovas), plaça del Mar, s/n.

Ordre del dia

1. Aprovació de l’acta de l’Assemblea anterior (celebrada el 28 d’abril de 2017)
2. Informe de la Presidència: seguiment del pla d’Obres, actuacions de millora a les instal·lacions, obres dintre del pla d’adequació de la llicència mediambiental, seguiment de l’ampliació de la concessió i estructura professional del CNAB
3. Presentació de la Memòria 2017
4. Aprovació de l’estat de comptes de l’any 2017
5. Aprovació del pressupost per l’any 2018
6. Ratificació de les quotes de soci 2018, aprovades per l'IBE
7. Precs i preguntes

Nota. Es recorda als socis /es que poden presentar propostes, que han d'anar avalades per un 5% dels socis, amb la signatura i número de soci i poden presentar-se fins el 16 d’abril de 2018, abans de les 20:00h.

El Secretari: Fernando Gallardo Gallardo
Vist i plau del President: Julián García González